2023 Yılı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı

Nürnberg Başkonsolosluğu 18.08.2023
T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 15 Ağustos 2023

I. GENEL BİLGİLER

1.Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızınwww.mfa.gov.tradresli internet sitesinden erişmek mümkündür.

2.Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.

3.Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı110’dur. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

4.Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması30 Eylül-1 Ekim 2023tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

5.Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

6.Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı ünvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1.Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b)01.01.2023tarihi itibarıyla35yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988ve daha sonra doğmuş olanlar),

c)(1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no.’lu “Dil” kategorilerinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak,

d)(8 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerininbilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliğiveyaistatistikbölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak.

e)(9 no.’lu “Destek Hizmetleri” kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerininmatematik veya matematik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliğiveyaelektrik mühendisliğibölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak.

2.Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller,2021, 2022 veya 2023yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, Test DAF, DSD II, TELC, Goethe Institut Sınavı, DELF & DALF, CELI, DELE, TORFL)2021, 2022 veya 2023yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

3. ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgelerikabul edilmemektedir.

4.(1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no.’lu “Dil” kategorilerinden yapılacak başvurular için)İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen diğer dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, yabancı ülkelerdeki üniversitelerin lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya ilk paragrafta kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına veya asgari mezuniyet not ortalamasına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

5.Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde sözkonusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

6.Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.

7.Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığınwww.mfa.gov.tradresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1.Giriş sınavı başvuruları31Ağustos 2023 Perşembe günü saat 09:00’dabaşlayacakve14Eylül 2023 Perşembe günü saat 18:00’desona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı”https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trinternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden2021, 2022 veya 2023yıllarında alınmış80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

IV.SINAVIN AŞAMALARI

1.Yazılı Sınav:

a)Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri


Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden70’tir.

b)Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde2021, 2022 veya 2023yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden2021, 2022 veya 2023yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

c)Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav:

a)Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikler ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.

b)Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden70’tir.

c)Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

a)Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf

b)Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasındasisteme yüklenmesi gerekenbelgeleraşağıda belirtilmiştir:

→ T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu örneği

→ Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

→ Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

→ Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

→ Sınava girilecek yabancı dilde2021, 2022 veya 2023yıllarında alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin2021, 2022 veya 2023yıllarına ait sonuç belgesi

→ III. maddenin 2. fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, gerekli asgari puanı içeren2021, 2022 veya 2023yıllarında alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin2021, 2022 veya 2023yıllarına ait sonuç belgesi

Sınav başvurusunda belirtilen 1 ve 2 no.’lu “Dil” kategorileri hariç olmak üzere, diğer dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan ve II. Maddenin 4. Fıkrasında kayıtlı şartları taşıyan adaylar için:Lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakülteden mezun olunduğunu gösteren, üniversiteden alınmış yazı ile mezuniyet notu ortalamasını gösterir belge

c)Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

d)İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

e)Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

f)İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta:

sinav@mfa.gov.tr
Tel:
(0 312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Ek 1 - 2023 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu.docx

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:00 - 14.30

İşlem Saatleri: 08:30 - 12:30 (https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir) T.C. Kimlik Kartı ve Pasaport Teslimat Saatleri: 13:00 - 14:30 (Randevusuz)
26.12.2022 26.12.2022 Noel
6.01.2023 6.01.2023 Dini Tatil
21.02.2023 21.02.2023 Karnaval
7.04.2023 7.04.2023 Dini Tatil
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 18.05.2023 Dini Tatil
29.05.2023 29.05.2023 Dini Tatil
8.06.2023 8.06.2023 Dini Tatil
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 26.12.2023 Noel